รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. สมลักษณ์ อุตุดี

Somlak Utudee

ห้องทำงาน / Office       MB2102
โทรภายใน / Telephone       109
อีเมล์ / Email       outudee@gmail.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2540

วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วท.ด. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

หัวข้องานวิจัย

Analysis

ผลงานตีพิมพ์

1) Utudee, Somlak(THA-CHULS)Spatial representation of minimal C?-tensor products over abelian C?-algebras. (English summary) J. Operator Theory 57 (2007), no. 1, 173–206. 46L06 (46L05)


ใส่ความเห็น