รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์

Kanyuta Poochinapan

ห้องทำงาน / Office       MB2201
โทรภายใน / Telephone       151
อีเมล์ / Email       kanyuta@hotmail.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2542

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), ม.เชียงใหม่., 2544

Ph.D. in Mathematics, Suranaree University of Technology, 2008

หัวข้องานวิจัย

Numerical PDE

Fluid mechanics

Numerical analysis

ผลงานตีพิมพ์

1) Moshkin, N. P.; Poochinapan, K.; Christov, C. I. Numerical implementation of Aristov-Pukhnachev’s formulation for axisymmetric viscous incompressible flows. Internat. J. Numer. Methods Fluids 62 (2010), no. 10, 1063–1080. (Reviewer: Tore Fl?tten), 65M06 (76M20)

2) Moshkin, N. P.; Poochinapan, K. Novel finite difference scheme for the numerical solution of two-dimensional incompressible Navier-Stokes equations. Int. J. Numer. Anal. Model. 7 (2010), no. 2, 321–329, 76D05 (65M06 76M20)


ใส่ความเห็น