รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. ชัยพร ตั้งทอง

Chaiporn Thangthong

ห้องทำงาน / Office       MB2308D
โทรภายใน / Telephone       147
อีเมล์ / Email       cthangthong@hotmail.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2538

ปร.ด. (คณิตศาสตร์), ม.มหิดล, 2551

หัวข้องานวิจัย

Mathematical Modeling

ผลงานตีพิมพ์

1) Thangthong, C.; Tang, I Ming; Lenbury, Y.Computational identification of rho-independent terminators in the genomes of mycobacterium tuberculosis. (English summary) Thai J. Math. 6 (2008), no. 1, 225–238. 92D10


ใส่ความเห็น