รายละเอียด บุคลากร
อ.ดร. นที ทองศิริ

Natee Tongsiri

ห้องทำงาน / Office       MB2301
โทรภายใน / Telephone       129
อีเมล์ / Email       ืnatee.tongsiri@gmail.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม. เชียงใหม่, 2538

Ph.D. (Mathematics), University of Bath, UK., 2000

หัวข้องานวิจัย

Computational Mathematics

ผลงานตีพิมพ์

1) Tongsiri, Natee(4-BATH); Richardson, Daniel(4-BATH)Semi-algebraic approach to piano movers’ problem. Computer mathematics (Chiang Mai, 2000), 75–78, Lecture Notes Ser. Comput., 8, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 2000. 68U05 (52B55)


ใส่ความเห็น