รายละเอียด บุคลากร
รศ.ดร. ปฤษณา กลับอุดม

Prisana Glub-Udom

ห้องทำงาน / Office       MB2105
โทรภายใน / Telephone       112
อีเมล์ / Email       aqpoint@gmail.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2 (คณิตศาสตร์ -ศึกษาศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2524

วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

Dr.rer.nat (Algebra), The University of Potsdam, Germany, 2008

หัวข้องานวิจัย

Fixed point theory

ผลงานตีพิมพ์

1) Glubudom, P. Weak and strong convergence theorems for approximating common fixed points of three nonexpansive mappings. Thai J. Math. 8 (2010), no. 3, 447–457, 47J25 (47H09 47H10)

2) Denecke, K.; Glubudom, P.; Koppitz, J. Power clones and non-deterministic hypersubstitutions. Asian-Eur. J. Math. 1 (2008), no. 2, 177–188. (Reviewer: Keith A. Kearnes), 08A68 (08A40 08C99 68Q70)

3) Denecke, K.; Glubudom, P. Regular elements and Green’s relations in power Menger algebras of terms. Demonstratio Math. 41 (2008), no. 1, 11–22. (Reviewer: Smile Markovski), 08A35 (08A40 08A70)

4) Denecke, Klaus; Glubudom, Prisana Nd-solid varieties. Discuss. Math. Gen. Algebra Appl. 27 (2007), no. 2, 245–262. (Reviewer: William H. Rowan), 08A35 (08A40 08A70)

5) Denecke, K.; Glubudom, P. Green’s quasiorder on Menger algebras of terms. Thai J. Math. 4 (2006), no. 1, 49–61. (Reviewer: Lutz Heindorf), 08A40 (08A35 08A70)

6) Denecke, K.; Glubudom, P. Generalized power Menger algebras and generalized non-deterministic hypersubstitutions. Contributions to general algebra. 17, 61–70, Heyn, Klagenfurt, 2006. (Reviewer: Peeter Puusemp), 08A35 (08A40 08A70)

7) Glubudom, P.; Denecke, K. Power Menger algebras with union and their endomorphisms. Pragmatic algebra, 117–135, SAS Int. Publ., Delhi, 2006. (Reviewer: Timothy Stokes), 08A40 (08A35)


ใส่ความเห็น