รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ

Rujira Ouncharoen

ห้องทำงาน / Office       MB2311
โทรภายใน / Telephone       131
อีเมล์ / Email       rujira.o@cmu.ac.th

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2538

ปร.ด. (คณิตศาสตร์) ม.มหิดล, 2545

หัวข้องานวิจัย

Mathematical Modeling

ผลงานตีพิมพ์

1) Ouncharoen, R.; Pinjai, S.; Dumrongpokaphan, Th.; Lenbury, Y. Global stability analysis of predator-prey model with harvesting and delay. Thai J. Math. 8 (2010), no. 3, 589–605, 34K20 (34D23 92D40)

2) Dumrongpokaphan, Thongchai; Lenbury, Yongwimon; Ouncharoen, Rujira; Xu, Yuesheng An intracellular delay-differential equation model of the HIV infection and immune control. Math. Model. Nat. Phenom. 2 (2007), no. 1, 75–99, 92D30 (34D20 34K20)


ใส่ความเห็น