รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. กมลวรรณ ก่อเจริญ

Kamonwan Kocharoen

ห้องทำงาน / Office       MB2103
โทรภายใน / Telephone       154
อีเมล์ / Email       kkocharoen@gmail.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2536

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), ม.มหิดล, 2545

ปร.ด. (คณิตศาสตร์), ม.มหิดล, 2552

หัวข้องานวิจัย

Mathematical Modeling

ผลงานตีพิมพ์

1) Kocharoen, K.(THA-MUS-M); Bell, J.(1-MD4-MS); Lenbury, Y.(THA-MUS-M)Dynamical analysis of a model of skeletal muscles with myotonia or periodic paralysis. (English summary) Nonlinear Stud. 18 (2011), no. 3, 417–435. 34E13 (34E15 74L15 92C20)


ใส่ความเห็น