รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว ผศ.ดร. กมลวรรณ : :

ผศ.ดร. กมลวรรณ ก่อเจริญ

Kamonwan Kocharoen

ห้องทำงาน / Office       MB2103
โทรภายใน / Telephone       154
อีเมล์ / Email       kkocharoen@gmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2536

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), ม.มหิดล, 2545

ปร.ด. (คณิตศาสตร์), ม.มหิดล, 2552

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Mathematical Modeling

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 1
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 0

1) Kocharoen, K.(THA-MUS-M); Bell, J.(1-MD4-MS); Lenbury, Y.(THA-MUS-M)Dynamical analysis of a model of skeletal muscles with myotonia or periodic paralysis. (English summary) Nonlinear Stud. 18 (2011), no. 3, 417–435. 34E13 (34E15 74L15 92C20)


ใส่ความเห็น