รายละเอียด บุคลากร
รศ.ดร. จูลิน ลิคะสิริ

Chulin Likasiri

ห้องทำงาน / Office       MB2103
โทรภายใน / Telephone       110
อีเมล์ / Email       julin.likasiri@gmail.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2535

M.S. (Management Science)
Case Western Reserve University, USA. 1998

Ph.D. in System & Control Engineering,
Case Western Reserve University, USA. , 2004

หัวข้องานวิจัย

Nonlinear Optimization

Operation Research

ผลงานตีพิมพ์

1) Lenbury, Y.; Likasiri, C.Low- and high-frequency oscillations in a food chain where one of the competing species feeds on the other. (English summary) Math. Comput. Modelling 20 (1994), no. 7, 71–89. 92D40 (34C15 34E15 92D25)


ใส่ความเห็น