รายละเอียด บุคลากร
ห้องทำงาน / Office       
โทรภายใน / Telephone       
อีเมล์ / Email       

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2516

M.Sc. Industrial Applied Mathematics,
The University of Sheffield, UK., 1979

หัวข้องานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์


ใส่ความเห็น