ประกาศรายชื่อและห้องสอบ AP Program

สอบวิชาแคลคูลัส 1 (206111) ตอน AP สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ห้องสอบ MB2111

ใบเซนชื่อเข้าห้องสอบ วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.60 สอบปลายภาค