ประกาศรายชื่อและห้องสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อและห้องสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.

รายชื่อผู้เข้าสอบสมาคมคณิตศาสตร์

แผนที่ห้องสอบ

map to rb

จากคณิตไปอาคารเรียนรวม copy>แผนที่2