โครงการรับเข้าวิธีพิเศษ ปี 2559

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัคร ปี 2559