ประกาศห้องสอบ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประกาศห้องสอบ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2558 สอบวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 (RB 5)
สรุปห้องสอบ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

รายชื่อระดับประถมศึกษา (ประเภททีม) (จำนวน 96 คน)
รายชื่อระดับประถมศึกษา (ประเภทบุคคล) (จำนวน 87 คน)
รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม) (จำนวน 219 คน)
รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทบุคคล) (จำนวน 107 คน
รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม) (จำนวน 228 คน)
รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทบุคคล) (จำนวน 87 คน)

แผนที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ -> อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 และะ อาคารเรียนรวมหลังที่ 3
map-math2rb3-5-2