คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2017

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ AP Program

สอบวิชาแคลคูลัส 1 (206111) ตอน AP สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ห้องสอบ MB2111

ใบเซนชื่อเข้าห้องสอบ วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.60 สอบปลายภาค

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เทอม 2-2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนนครั้งที่ 2 นักเรียนโครงการ Gifted Math เทอม 2/2560 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนน ครั้งที่ 2 ม.4
คะแนน ครั้งที่ 2 ม.5

ประกาศรายชื่อและห้องสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อและห้องสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.

รายชื่อผู้เข้าสอบสมาคมคณิตศาสตร์

แผนที่ห้องสอบ

map to rb

จากคณิตไปอาคารเรียนรวม copy>แผนที่2

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (มหิดล) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 สนามสอบ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (ทั้งหมด 204 คน) จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อและห้องสอบ

แผนที่

map-คณิตศาสตร์-MBxxx-และ-SCB4

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 เทอม 2-2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนนครั้งที่ 1 นักเรียนโครงการ Gifted Math เทอม 2/2560 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนน ครั้งที่ 1 ม.5
คะแนน ครั้งที่ 1 ม.4