คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2016

การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการของคณาจารย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการของคณาจารย์ ในวันพุธที่ 30 มี.ค. 2559 ณ ห้้อง 4201 ชั้น 2 SCB4

IMG_0862

IMG_0864

IMG_0865

IMG_0866

IMG_0869

IMG_0870