คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2015

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 เทอม 2-2558

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558) เทอม 2/2558
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนนครั้งที่ 1 ม.4 เทอม2-58
คะแนนครั้งที่ 1 ม.5 เทอม2-58

ประกาศห้องสอบคัดเลือก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ

ประกาศห้องสอบคัดเลือก รอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ

ห้องสอบคัดเลือกฯ ปี58

รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ

แผนที่ตึกอาคารคณิตศาสตร์ห้อง MBxxxx และ อาคาร 45 ปี SCB4

map-คณิตศาสตร์-MBxxx-และ-SCB4

ประกาศห้องสอบ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประกาศห้องสอบ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2558 สอบวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 (RB 5)
สรุปห้องสอบ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

รายชื่อระดับประถมศึกษา (ประเภททีม) (จำนวน 96 คน)
รายชื่อระดับประถมศึกษา (ประเภทบุคคล) (จำนวน 87 คน)
รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม) (จำนวน 219 คน)
รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทบุคคล) (จำนวน 107 คน
รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม) (จำนวน 228 คน)
รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทบุคคล) (จำนวน 87 คน)

แผนที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ -> อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 และะ อาคารเรียนรวมหลังที่ 3
map-math2rb3-5-2