คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2015

โครงการสัมมนาวิจัยพื้นฐาน สกว.

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาวิจัยพื้นฐานสกว. TRF Seminar Series in Basic Research “Science Research & Thailand’s Competitiveness”

โครงการ “การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อกลุ่มภารกิจวิจัยพื้นฐานและผลิตนักวิจัย” ซึ่งรวมขอบข่ายการให้ทุนของหลายฝ่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ได้แก่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) ฝ่ายวิชาการ โครงการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ (พคน) และ ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักวิจัยที่ร่วมโครงการทุกคนสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูงและมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารโครงการสัมมนาวิจัยพื้นฐาน สกว
เว็บไซต์โครงการสัมมนาวิจัยพื้นฐาน สกว