206162 : แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 ( ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 )

Course Syllabus

ประกาศ: วันพฤ. 26/12/2019 งดการเรียนการสอน

ประกาศ: วันพฤ. 02/01/2020 งดการเรียนการสอน

ประกาศ: วันพฤ. 19/03/2020 งดการเรียนการสอน
เนื่องจากกำลังเตรียมเนื้อหาสำหรับเรียน Online ให้นักศึกษาเข้ามาดูเนื้อหาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23/03/2020 เป็นต้นไป โดยการสอนจะอยู่ในรูปของการบันทึกเทปวิดิโอ และมีเลกเชอร์โน๊ตให้ตามเดิม ทั้งนี้ถ้านักศึกษามีคำถามสงสัยให้ติดต่ออาจารย์ได้ผ่านทาง
email: ekkachai.thawinan@cmu.ac.th หรือ
facebook group : 206162-sec003-2562/2

เอกสารก่อน Midterm

เอกสารบทที่ 1 ( โดย ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ โพธิ )
เอกสารบทที่ 2 ( โดย ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ โพธิ )
    - สรุปสูตร Laplace and inverse Laplace
เอกสารบทที่ 3 ( โดย ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ โพธิ )


Lecture notes: แบบฝึกหัดสำหรับ Midterm ชุดที่ 0
แบบฝึกหัดสำหรับ Midterm ชุดที่ 1,  
แบบฝึกหัดสำหรับ Midterm ชุดที่ 2,  
แบบฝึกหัดสำหรับ Midterm ชุดที่ 3,  
แบบฝึกหัดสำหรับ Midterm ชุดที่ 4,  

เอกสารก่อน Final

เอกสารบทที่ 4 กราฟในปริภูมิ 2 มิติ และปริภูมิ 3 มิติ ( โดย ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ โพธิ )
    - พิกัดเชิงขั้ว
เอกสารบทที่ 4 ส่วนที่ 2 : พิกัดทรงกระบอก และ พิกัดทรงกลม ( โดย ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ โพธิ )
เอกสารบทที่ 5 อินทิกรัลสองชั้นและการประยุกต์ ( โดย ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ โพธิ )
เอกสารบทที่ 6 อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต์ ( โดย ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ โพธิ )


Lecture notes: แบบฝึกหัดสำหรับ final ชุด 1
แบบฝึกหัดสำหรับ final ชุด 2
แบบฝึกหัดสำหรับ final ชุด 3
แบบฝึกหัดสำหรับ final ชุด 4

--> การบ้าน