Gifted Math


ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 เทอม 1-2561


ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนนครั้งที่ 1 นักเรียนโครงการ Gifted Math เทอม 1/2561 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 ม.5.doc
2 ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 ม.4.doc

  วันที่ 19 มิ.ย. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280