ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย CMU Science Camp 2018


ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย CMU Science Camp 2018ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายค้นฝันปั้นนักวิทย์ (CMU Science Camp 2018) จำนวน 77 คนจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมค่ายค้นฝันปั้นนักวิทย์ (CMU Science Camp 2018 / Science Camp 37) เป็นกิจกรรมค่ายที่จัดโดย ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบถึงการเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน โดยในครั้งนี้ ทางคณะได้ดำเนินการร่วมกับภาควิชา เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

สำหรับกิจกรรมของทางภาควิชา จัดขึ้นในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม โดยแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักกับการเรียนในภาควิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมของภาควิชา รวมถึงเส้นทางอาชีพของนักศึกษาที่เรียนในสาขาคณิตศาสตร์ จากนั้นนักเรียนได้มีโอกาสฝึกลองใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และให้นักเรียนได้ลองใช้คณิตศาสตร์ช่วยในการหาแบบรูปจากข้อมูล ซึ่งเป็นงานวิจัยของคณาจารย์ของภาควิชา

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับพันธกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

  วันที่ 21 พ.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280