Gifted Math


ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 เทอม 2-2560


ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนนครั้งที่ 3 นักเรียนโครงการ Gifted Math เทอม 2/2560 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 คะแนน ม.4 ครั้งที่ 3.doc

  วันที่ 20 มี.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280