กิจกรรม ป.ตรี


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำกระบวนวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำกระบวนวิชาเอก ระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2565 ในรูปแบบออนไซต์

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำกระบวนวิชาเอก ระดับปริญญาตรี ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารับทราบแผนการศึกษาของตนเอง และให้ข้อมูลแก่นักศึกษาในกระบวนวิชาต่าง ๆ เตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคการศึกษาที่ 2/2565 

กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การนำเสนอแผนการศึกษาของแต่ละชั้นปี แนะนำกระบวนวิชาเอกบังคับ กระบวนวิชาเอกเลือกที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2565 โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละกระบวนวิชา ซึ่งตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2564 ได้มีการแบ่งแขนงต่าง ๆ ออกเป็น 6 แขนง ซึ่งจะเอื้อให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่มีความเหมาะสมและจำเป็นกับสายงานในอนาคตของตนเอง กิจกรรมดังกล่าว จึงทำให้นักศึกษาทราบข้อมูลพื้นฐานของกระบวนวิชาที่สอดคล้องกับแขนงของตนเอง รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพของการศึกษาคณิตศาสตร์ เพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมของตนเอง และสอดคล้องกับแผนการศึกษาของตนเอง ทั้งนี้ มีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจของตนเอง รวมถึงดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมาย เป็นบัณฑิตด้านคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงสู่สังคมต่อไป

  วันที่ 7 ก.ย. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280