กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยายพิเศษภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยายพิเศษ
ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์
 
ในหัวข้อ
"Geometry Optimization and Computational Intelligence"
โดย
Professor YANN SAVOYE
School of Computer Science & Mathematic
Liverpool John Moores University, United Kingdom
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและความเข้มแข็งทางวิชาการของภาควิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและหลากหลาย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคณิตศาสตร์
 
ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ http://www.math.science.cmu.ac.th/seminarsรายการเอกสาร Download
1 NewPoster.pdf

  วันที่ 8 ส.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280