Gifted Math


ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เทอม 2-2560


ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนนครั้งที่ 2 นักเรียนโครงการ Gifted Math เทอม 2/2560 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 คะแนน-ครั้งที่-2-ม.5.docx
2 คะแนน-ครั้งที่-2-ม.4.doc

  วันที่ 29 ม.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280