Math 104 – Calculus 2

วิชา 206104 – แคลคูลัส 2

Section 001: วันอังคารและศุกร์ เวลา 8.00 – 9.30 น. ห้องเรียน SCB2100
ผู้สอน: อ. ดร.ขวัญชนก ไชยชนะ                        
ห้องทำงาน: MB 2226
Email: chaichana.khuan at gmail dot com

Section 002: วันอังคารและศุกร์ เวลา 9.30 – 11.00 น. ห้องเรียน SCB4102
ผู้สอน: อ. ดร.ณัฐพล พลอยมะกล่ำ                              
ห้องทำงาน: MB 2225
Email:  nploymaklam at gmail dot com

 

เอกสาร                

เรียนออนไลน์

 

สอบปลายภาค (เก็บ 45%) วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 12:00-15:00 น.

สถานที่สอบ

 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ตอน

รหัสนักศึกษา

ห้องสอบ

เริ่มต้น

สุดท้าย

ตอน 1

591310231 (เลขที่ 1)

621310244 (เลขที่ 67)

RB 5101

621310245 (เลขที่ 68)

621310420 (เลขที่ 90)

RB 5201

ตอน 2

581310299 (เลขที่ 1)

621310259 (เลขที่ 53)

RB 5201

 

 

 

สอบกลางภาค (เก็บ 50%) วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12:00-15:00 น.

สถานที่สอบ

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ตอน

รหัสนักศึกษา

ห้องสอบ

เริ่มต้น

สุดท้าย

ตอน 1

591310231 (เลขที่ 1)

621310247 (เลขที่ 70)

RB 5201

621310248 (เลขที่ 71)

621310420 (เลขที่ 90)

RB 5208

ตอน 2

581310299 (เลขที่ 1)

621310259 (เลขที่ 53)

RB 5209

 

 

เนื้อหากลางภาค

บทที่ 1 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์
1.1 สมการแยกตัวแปรได้
1.2 สมการเชิงเส้น
1.3 การประยุกต์

บทที่ 2 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง
2.1 สมการเอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
2.2 สมการไม่เอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
     • วิธีเทียบสัมประสิทธิ์
     • วิธีการแปรพารามิเตอร์
2.3 การประยุกต์
บทที่ 3 กราฟในปริภูมิ 2 มิติ และ ปริภูมิ 3 มิติ
3.1 พิกัดเชิงขั้ว
3.2 กราฟในพิกัดเชิงขั้ว

 

เนื้อหาปลายภาค

3.3 กราฟในปริภูมิ 3 มิติ
3.4 พิกัดฉาก พิกัดทรงกระบอก พิกัดทรงกลม

บทที่ 4 อนุพันธ์ย่อย
4.1 ฟังก์ชันหลายตัวแปร
4.2 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันสองตัวแปร
4.3 อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันสองตัวแปรและความหมายทางเรขาคณิต
4.4 อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันมากกว่าสองตัวแปร
4.5 อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง
4.6 กฏลูกโซ่
4.7 การทำเป็นเชิงเส้นและดิฟเฟอเรนเชียล
4.8 ค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชันสองตัวแปร

บทที่ 5 กำหนดการเชิงเส้น
5.1 การดำเนินการเชิงแถวขั้นมูลฐาน
5.2 การสร้างรูปแบบกำหนดการเชิงเส้น
5.3 วิธีซิมเพล็กซ์และวิธีเฟส 1 เฟส 2