ข้อมูลภาควิชา

 

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ที่เปิดสอน พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2507 มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ตึกเคมี 1 ต่อมาในปี พ.ศ.2512 ได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกสถิติในปัจจุบัน และได้แยกมาอยู่ที่ตึกคณิตศาสตร์ปัจจุบันในปี พ.ศ.2525 ในปีงบประมาณ 2551 ภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาสถิติได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินวงเงินประมาณ 20 ล้านบาท สร้างตึกสถิติ-คณิตศาสตร์เพื่อใช้ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ปีงบประมาณ 2553 เพิ่มเติม 5 ล้านบาท จนดำเนิน การแล้วเสร็จเมื่อต้นปี พ.ศ.2554 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์” เริ่มใช้ดำเนินการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554ภารกิจหลักของภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวม 5 หลักสูตร ได้แก่ 

 

ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507
ระดับปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534

 วิสัยทัศน์

ปณิธานของภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาตร์ได้ยึดถือตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวมมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม

ปรัชญาของภาควิชาคณิตศาตร์

คณิตศาสตร์เป็นรากฐานสำคัญทางวิทยาศาสตร์ และ สาขาอื่น ๆ ดำเนินไปบนพื้นฐานของการแสวงหาความจริงอย่างมีระบบ และ มีเหตุมีผล ผ่านกระบวนการทางความคิด ค้นคว้าและวิจัย เพื่อนำมาซึ่งองค์ความรู้ และ ทฤษฎีใหม่ ๆ ทางคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ในฐานะองค์กรการศึกษา จักต้องใช้องค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่แล้วและพึงแสวงหาใหม่ เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไปผลิตนักคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ จริยธรรม และคุณธรรม มีการวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพในระดับสากล มีการบริหารจัดการที่ดี

วิสัยทัศน์ (พ.ศ. 2553-2556)

ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นแหล่งผลิตนักคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ จริยธรรม และคุณธรรม มีการวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพในระดับสากล มีการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ

 1. จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ให้แก่นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 2. ดำเนินการวิจัยทางคณิตศาสตร์ ทั้งการวิจัยพื้นฐานและ ประยุกต์ในสาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือและประเทศ
 4. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นภาคเหนือ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
 5. บริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานและการศึกษาต่อ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
 2. เพื่อผลิตงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 3. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือและประเทศได้รับการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ จากศักยภาพของทรัพยากรบุคคลและผลงานวิชาการของภาควิชาคณิตศาสตร์
 4. เพื่อการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคเหนือ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นภาคเหนือและประเทศ
 5. เพื่อให้ภาควิชาคณิตศาสตร์มีระบบบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการตามแนวทางของคณะวิทยาศาสตร์
 6. เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรและรายได้สนับสนุนการบริหารจัดการในทุกด้านอย่างเหมาะสม พอเพียง

วัตถุประสงค์ นโยบายการบริหารและพัฒนาภาควิชาคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2553 – 2556)

1. นโยบายด้านการเรียนการสอน

 • พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม สนองความต้องการของประเทศด้านครูคณิตศาสตร์
 • พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับโครงการพิเศษ และโครงการเด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
 • สร้างความร่วมมือกับต่างคณะในการพัฒนาหลักสูตรร่วมที่มีคุณลักษณะที่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ และสามารถดึงดูดนักเรียน นักศึกษาที่มีสติปัญญาดีเข้ามาศึกษา
 • พัฒนากระบวนวิชาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของหลักสูตร
 • มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

2. นโยบายด้านการวิจัย

 • กำหนดทิศทางการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ ทั้งทางด้านพื้นฐาน การประยุกต์ และการบูรณาการ
 • สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการวิจัย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการหาแหล่งทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง
 • แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ

 • กำหนดให้มีการดำเนินการบริการทางวิชาการ เพื่อสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและของประเทศ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาศใช้ความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ

4. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 • ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
 • ส่งเสริมและปลูกฝังให้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

5. นโยบายด้านการบริหาร

 • มีการจัดทำแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้
 • ให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างทั่วถึง
 • พัฒนาระบบการทำงานของบุลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารงาน ให้เกิดความคล่องตัว และการประหยัดงบประมาณ
 • มีการประเมินการบริหารงานของภาควิชา
 • มีการประสานงานกับศิษย์เก่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

 

 
   
  ©2007 Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiangmai University
39 Huay Keaw Road, Muang Chiangmai 50200
Image Fade Used : Shiner | JavaScript Used: JQuery