การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีใน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๒

วันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ มีผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยชียงใหม่, คณบดีและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้บริหารอื่นจากคณะต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ และประชาชน เข้าชมนิทรรศการอีกจำนวนมาก

ภาพบน: บุคคลกลางภาพเรียงจากซ้ายไปขวา คือ ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ ผู้ประสานงานหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี, รศ.ดร.มงคล รายะนาคร อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาพจาก www.cmu.ac.th)

 

ภาพซ้าย: รศ.ทศพร จันทร์คง หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และ ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ อดีตหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพขวา: ผศ.พึ่งพร เนียมทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้