โครงการค่ายประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติวิทยาศาสตร์

ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ (LLEN: Local Learning Enrichment Network) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

 โดย อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมในค่าย | วีดีทัศน์แนะนำกิจกรรมค่าย | ภาพกิจกรรม


กิจกรรมในค่าย

        ค่ายนี้เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๓๙ คน จาก ๑๓  โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายฯ ค่ายนี้ได้เน้นจัดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางประวัติศาสตร์ทำให้การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น นักเรียนรู้สึกสนุกและเห็นความเชื่อมโยงของวิชาประวัติศาสตร์กับวิชาวิทยาศาสตร์

        สำหรับกิจกรรมทั้งหมดในค่ายนี้เป็นกิจกรรมที่ถูกคิดค้นใหม่โดยอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ซึ่งยังไม่เคยมีการนำไปใช้ในที่ใดมาก่อน ตัวอย่างกิจกรรมที่มีในค่ายคือ ๑) ความลับของสีในจิตรกรรม ๒) เครื่องเขินพูดได้ ๓) สมบัติของหนานคำ ๔) โลหะอะไรเอ่ย ๕)ประวัติศาสตร์ประทับใจ และ ๖) มหัศจรรย์ปูนกับการปั้น


วีดีทัศน์แนะนำกิจกรรมค่าย

 

ภาพกิจกรรม