206390 :: SEMINAR


กำหนดการ 1/63

คาบแรก พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ฟังคำชี้แจง


ศุกร์ 24 ก.ค. 63 (ก่อน 16.30)

ส่งเอกสารไทย + อังกฤษ 1 ชุด
ส่งแบบฟอร์มยืนยันการสัมมนา


พุธ 5 ส.ค. 63

เริ่มสัมมนาตั้งแต่ 9.00 เป็นต้นไป


พุธ 16 ก.ย. 63

นัดฟังคำชี้แจงรูปเล่ม
เวลา 13.00 น.


พฤหัสบดี 22 ต.ค. 63

อัพโหลดไฟล์ในเวป 390