กระบวนวิชา 206111 : แคลคูลัส 1

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่เว็บไซต์ของกระบวนวิชา 206111 โดย #Team206111

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา 206111 สำหรับทุกตอนเรียน ขอให้นักศึกษาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Last updated : Friday 27 August 2021

 

FanpageCalculus 206111
YouTube Channel: Calculus206111

ข้อมูลประจำภาคการศึกษา 1/2564

·         ประมวลรายวิชาและข้อตกลง ประจำภาคการศึกษา 1/2564 ที่นี่


การวัดและการประเมินผล

 

การเก็บคะแนน

รายละเอียด

1. การสอบกลางภาคเรียน 25 % (CLOs 1-3)

กำหนดสอบ วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 – 15.00 น.

2. การสอบปลายภาคเรียน 30 % (CLOs 4-6)

กำหนดสอบ วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 11.00 น.

1.+2. การสอบข้อเขียน 55% (CLOs 1-6)

สอบแบบออนไลน์ (online)

กำหนดสอบ

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 11.00 น. (25%)

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 – 15.00 น. (30%)

เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคครั้งที่ 2 เป็น

ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 – 15.00 น. (30%)

** นักศึกษาจะต้องเข้าสอบทั้งสองครั้ง ถ้าขาดสอบครั้งใดครั้งหนึ่งจะได้

 F ขาดสอบ (ยกเว้นกรณีถอนกระบวนวิชาแล้ว)

3. การเก็บคะแนนในชั้นเรียน 30 %

เก็บคะแนนครั้งละ 2 % จำนวน 20 คาบเรียน โดยเริ่มเก็บคะแนนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

• เก็บคะแนนตลอดคาบเรียนจากความร่วมมือในชั้นเรียน แต่ไม่นับคะแนนเข้าชั้นเรียน

• ตอบคำถามครบทุกข้อคิดเป็นคะแนน 0.5% ตอบไม่ครบได้ 0%

• ความถูกต้องของคำตอบคิดเป็น 1.5%

• ส่วนเกินจาก 30% ไม่นับเป็นคะแนน

4. คะแนนการบ้าน 10%

การบ้าน 10 ครั้ง เป็น Assignment ใน MS Team ครั้งละ 1% โดยคิดคะแนนตามระดับความละเอียดถูกต้องของเนื้องาน

• ส่งการบ้านหลังเวลาที่กำหนด ไม่ได้คะแนน

5. คะแนน Quiz 5%

เก็บคะแนนจากแบบทดสอบย่อยบน CMU e-Learning (KC-Moodle) 5 ครั้ง ครั้งละ 1%

มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

• ทำเสร็จภายในเวลาที่กำหนด โดยตอบถูกกึ่งหนึ่งขึ้นไป ได้ 1 %

• ทำเสร็จภายในเวลาที่กำหนด โดยตอบถูกน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ได้ 0.5 %

• ทำแบบทดสอบหลังเวลาที่กำหนด ไม่ได้คะแนน

หมายเหตุ หากนักศึกษาทำคะแนนรวมได้ 45% ขึ้นไป จะไม่ได้เกรด F

 

 

ตารางสอบปลายภาค กระบวนวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2564

 

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00-11.00 น.

ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00-15.00 น.

 

ตอน

Zoom Meeting

Host

ห้องสอบ

รหัสนักศึกษา

จำนวนต่อห้อง

กรรมการคุมสอบ

1

ID: 941 8174 9990

สมลักษณ์ อุตุดี

Breakout Room 1

590510XXX - 640510379

35

ขวัญชนก

Passcode: 206111

(103 คน)

Breakout Room 2

640510380 - 640510610

35

ธนดล

 

 

Breakout Room 3

640510612 - 641310144

34

ธีรนุช สืบ

2

ID: 971 5504 1473

ปรียานุช โหนแหยม

Breakout Room 1

590510XXX - 640510488

36

นที

Passcode: 206111

(107 คน)

Breakout Room 2

640510489 - 640510670

36

ภรัณยู

 

 

Breakout Room 3

640510671 - 641310408

35

ภักดี

3

ID: 994 9002 7168

วารุนันท์ อินถาก้อน

Breakout Room 1

601310XXX - 640510386

37

วรพงศ์

(110 คน)

Breakout Room 2

640510387 - 640510584

37

วันเฉลิม

 

Breakout Room 3

640510585 - 641310159

36

สันติ

4

ID: 923 4586 7520

อัญชลี เข็มเพ็ชร์

Breakout Room 1

580510XXX - 630510301

42

สายัญ

Passcode: 246810

(83 คน)

Breakout Room 2

630510323 - 641310383

41

สุเทพ

5

ID:  914 2164 4952

เป็นหญิง โรจนกุล

Breakout Room 1

600510XXX - 640210273

36

สุทธิดา

(128 + 14 คน)

Breakout Room 2

640210274 - 640510538

36

สุปรีดี

 

Breakout Room 3

640510539 - 640510713

35

หทัยรัตน์

 

Breakout Room 4

640510674 - 649510XXX

21 + 14

เอกชัย

701

ID: 977 5654 6342

วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์

ไม่มี

 

41

วัชรีพันธุ์

(41 คน)

อติชาต

AP

ID 934 3667 7907

อรรถพล

Breakout Room 1

 

38

ปารณีย์

(113 คน)

Breakout Room 2

 

38

ฐิติมาพร

 

Breakout Room 3

 

37

อำนาจ

 

 

 

หนังสืออ้างอิง

รายการ

แหล่งที่มา

1.       Worksheet Series:  Calculus 206111 (2019 Edition) โดยอ้างอิงมาจาก 3.

ดาวน์โหลด (ภายใน 3 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน)

เอกสารสำหรับกลางภาค  | เอกสารสำหรับปลายภาค

ดาวนโหลดไดที่เว็บไซตกระบวนวิชา

หรือ    สั่งซื้อ (2020 Edition) ได้ที่ร้านถ่ายเอกสารใต้ตึกฟิสิกส์

2.       หนังสือแบบฝึกหัด
“
The Daily Dose of Calculus: แคลคูลัสวันละหลายหน้า อย่ารอช้า ทำทันที”

ดาวนโหลดไดที่เว็บไซตกระบวนวิชา

หรือ    สั่งซื้อได้ที่ร้านถ่ายเอกสารใต้ตึกฟิสิกส์

3.       Anton, H., Bivens, I., Davis, S., Calculus, 10th edition, John Wiley & Sons, Inc, 2009.

ยืมไดจากหองสมุดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (อาคาร SCB 1 ชั้น 2)

4.       แคลคูลัส 1 (206111) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำหน่ายที่ห้องขายหนังสือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน

(โดยให้ติดต่อซื้อจากผู้สอน)

หมายเหตุ *

ดาวน์โหลดหนังสือ “The Daily Dose Calculus: แคลคูลัสวันละหลายหน้า อย่ารอช้า ทำทันที” คลิกที่รูป (ฉบับปี 2020)

DailyDoseCal
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เฉลยแบบฝึกหัด The Daily Dose of Calculus (เฉลยเฉพาะคำตอบ)

CH 1 | CH 2 | CH 3  | CH 4  | CH 5-6  | CH 7  | CH 8  | CH 9

·         ข้อตกลงร่วมกัน

·         นักศึกษาจะต้องเข้าสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค ถ้าขาดสอบครั้งใดครั้งหนึ่งจะได้ F ขาดสอบ (ยกเว้นกรณีถอนกระบวนวิชาแล้ว)

·         นักศึกษาต้องทำการตรวจสอบว่า เวลาเรียนและเวลาสอบชนกับกระบวนวิชาอื่นหรือไม่ ทั้งนี้ ทางคณาจารย์ผู้สอนจะไม่มีการเลื่อนการสอบหรือจัดสอบให้ในกรณีพิเศษสำหรับนักศึกษาที่มีตารางสอบชนกับกระบวนวิชาอื่น

 

ผู้สอน และข้อมูลประจำ Section (การติดต่อสื่อสารแต่ละตอนเรียน ให้ใช้ Microsoft Teams ประจำตอนเรียน)              * ผู้ประสานงานกระบวนวิชา

 

ตอนเรียน

วัน – เวลาเรียน

ห้องเรียน

ผู้สอน

E-Mail

001

MTh 11.00 – 12.30

Online

ผศ. ดร.สมลักษณ์ อุตุดี (อ.พี่ต่าย/มี๊ต่าย)

Somluck Outudee

somlak.u@cmu.ac.th

MB2308I

002

MTh 11.00 – 12.30

Online

ผศ. ดร.ปรียานุช โหนแหยม (อ.พี่ปลา) Preeyanuch Honyam

preeyanuch.h@cmu.ac.th

MB2207

003

MTh 11.00 – 12.30

Online

ผศ. ดร.วารุนันท์ อินถาก้อน (อ.พี่ฝน/แม่ฝน) Warunun Inthakon     

warunun.i@cmu.ac.th

MB2232

004

MTh 13.00 – 14.30

Online

รศ. ดร.อัญชลี เข็มเพ็ชร์ (อ.พี่อนุต/ทาสนุต) Anchalee Khemphet

anchalee.k@cmu.ac.th MB2205

005

TuF 08.00 – 09.30

Online

ผศ. ดร.เป็นหญิง โรจนกุล* (อ.พี่เอ่เอ๊/นุชทาสเอ๊)

Penying Rochanakul   

penying.rochanakul@cmu.ac.th MB2229

701

TuF 08.00 – 09.30

Online

ผศ. ดร.วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์ (อ.พี่ฝน/Aj.Fon) Watchareepan Atiponrat

watchareepan.a@cmu.ac.th

MB2206

 

 

เอกสารต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน

·         เรียนแคลคูลัสอย่างไรให้สำเร็จ เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็คิดว่ารู้ โดย ผศ.ดร.ธีรนุช บุนนาค Download Here

สำหรับแบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค นักศึกษาสามารถให้อาจารย์ประจำตอนเรียนตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่นักศึกษาทำได้ โดยจะไม่มีการอัพโหลดเฉลย

แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนก่อนสอบกลางภาค

·         แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 

·         แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เรื่อง อัตราสัมพัทธ์

·         แบบฝึกหัดระคน เพื่อทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 5 – 7 อยู่ใน The Daily Dose of Calculus

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 5

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 6

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 7 (ใหม่ล่าสุด)

·         แบบฝึกหัดทบทวนชุดเก่า (ชุดที่ 1 – 4)

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 1

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 2

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 3

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 4

 

·         แบบฝึกหัดห้องทำแบบฝึกหัดประจำปีการศึกษา 2561

·         ประจำสัปดาห์ที่ 1 : 20 – 24 สิงหาคม 2561 | Clip เฉลยข้อสามดาว

·         ประจำสัปดาห์ที่ 2 : 27 – 31 สิงหาคม 2561 | Clip เฉลยข้อสามดาว

·         ประจำสัปดาห์ที่ 3 : 3 – 7 กันยายน 2561 | Clip เฉลยข้อสามดาว

·         ประจำสัปดาห์ที่ 4 : 10 – 14 กันยายน 2561 | Clip เฉลยข้อสามดาว

·         ประจำสัปดาห์ที่ 5 : 17 – 21 กันยายน 2561 | Clip เฉลยข้อสามดาว

·         ประจำสัปดาห์ที่ 6 : 24 – 28 กันยายน 2561 |Clip เฉลยข้อสามดาว (คลิปเดียวกับสัปดาห์ที่ 5)

 

แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนก่อนสอบปลายภาค

·         แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

·         แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์การเปลี่ยนตัวแปรการอินทิเกรต ฝึกฝน ฝึกฝน

·         แบบฝึกหัดระคน เพื่อทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 5 – 7 อยู่ใน The Daily Dose of Calculus

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 5

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 6

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 7 (ใหม่ล่าสุด)

·         แบบฝึกหัดทบทวนชุดเก่า (ชุดที่ 1 – 4)

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 3

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 4

 

สื่อการสอ

·         สื่อการสอนเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง ภาควิชาคณิตศาสตร์