title

กระบวนวิชา 206111 : แคลคูลัส 1

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่เว็บไซต์ของกระบวนวิชา 206111 โดย #Team206111

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา 206111 สำหรับทุกตอนเรียน ขอให้นักศึกษาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

FanpageCalculus 206111
YouTube Channel: Calculus206111

ข้อมูลประจำภาคการศึกษา 1/2562

·         ประมวลรายวิชาและข้อตกลง ประจำภาคการศึกษา 1/2562 ที่นี่

ดูห้องสอบกลางภาค 1/2562 ที่นี่


การวัดและการประเมินผล

1.       การสอบกลางภาคเรียน                 50 %   (อนุพันธ์ของฟังก์ชัน)

กำหนดสอบ          วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 - 15.00

2.       การสอบปลายภาคเรียน                 45 %   (ปริพันธ์ และสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง)

กำหนดสอบ          วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 – 11.00

3.       การเก็บคะแนนในชั้นเรียน               5 %

การเก็บคะแนนในชั้นเรียน ให้นักศึกษาติดตามรายละเอียดซึ่งจะแจ้งโดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละตอนเรียน

 

หนังสืออ้างอิง

รายการ

แหล่งที่มา

1.       Worksheet Series:  Calculus 206111 (2019 Edition) โดยอ้างอิงมาจาก 3.

จำหน่ายที่ห้องขายหนังสือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา

2.       หนังสือแบบฝึกหัด
“
The Daily Dose of Calculus: แคลคูลัสวันละหลายหน้า อย่ารอช้า ทำทันที”

ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กระบวนวิชา หรือ สั่งจองผ่านอาจารย์ผู้สอนในคาบแรกของภาคการศึกษา

3.       Anton, H., Bivens, I., Davis, S., Calculus, 10th edition, John Wiley & Sons, Inc, 2009.

ยืมได้จากห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.       แคลคูลัส 1 (206111) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำหน่ายที่ห้องขายหนังสือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา

ดาวน์โหลดหนังสือ “The Daily Dose Calculus: แคลคูลัสวันละหลายหน้า อย่ารอช้า ทำทันที” คลิกที่รูป

DailyDoseCalW1

·         ข้อตกลงร่วมกัน

·         นักศึกษาจะต้องเข้าสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค ถ้าขาดสอบครั้งใดครั้งหนึ่งจะได้ F ขาดสอบ (ยกเว้นกรณีถอนกระบวนวิชาแล้ว)

·         นักศึกษาต้องทำการตรวจสอบว่า เวลาเรียนและเวลาสอบชนกับกระบวนวิชาอื่นหรือไม่ ทั้งนี้ ทางคณาจารย์ผู้สอนจะไม่มีการเลื่อนการสอบหรือจัดสอบให้ในกรณีพิเศษสำหรับนักศึกษาที่มีตารางสอบชนกับกระบวนวิชาอื่น

 

ผู้สอน และข้อมูลประจำ Section (คลิกที่เลขตอนเรียนเพื่อไปยังเว็บไซต์ของผู้สอนแต่ละท่าน)              * ผู้ประสานงานกระบวนวิชา

ตอนเรียน

วัน – เวลาเรียน

ห้องเรียน

ผู้สอน

ห้องพัก

E-Mail

001

MTh 11.00 – 12.30

RB5201

ผศ.ดร.สมลักษณ์ อุตุดี*

MB2308

outudee[at]gmail.com

002

MTh 11.00 – 12.30

RB5301

ผศ.ดร.วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์

MB2206

watchareepan.a[at]cmu.ac.th

003

MTh 11.00 – 12.30

MB2111

ผศ.ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล

MB2202

thaned[at]gmail.com   

004

MTh 11.00 – 12.30

RB5101

ผศ.ดร.สมชาย ศรียาบ

MB2201

somchai.sriyab[at]gmail.com

005

MTh 13.00 – 14.30

SCB2100

อ.ดร.ณัฐพล พลอยมะกล่ำ

MB2225

nploymaklam[at]gmail.com

006

MTh 13.00 – 14.30

MB2211

อ.ดร.ภรัณยู จันทร

MB2320G

shaqXshaq[at]gmail.com

007

TuF 08.00 – 09.30

MB2211

อ.ดร.ศุภณัฐ ชัยดี

MB2309

supanut.c[at]cmu.ac.th

701

TuF 08.00 – 09.30

MB2212

อ.ดร.อัญชลี เข็มเพ็ชร์

MB2205

anchalee.k[at]cmu.ac.th         

โครงการติว + ห้องการบ้าน + ปฏิบัติการ 206111

tutor1tutor2

ตารางห้องทำแบบฝึกหัดสำหรับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา

tutor3

แบบฝึกหัด ห้องแบบฝึกหัดแคลคูลัส กลางภาค เทอม 1/2562

·       ครั้งที่ 1 Pre-Post test | แบบฝึกหัด

·       ครั้งที่ 2 Pre-Post test | แบบฝึกหัด

·       ครั้งที่ 3 Pre-Post test | แบบฝึกหัด

·       ครั้งที่ 4 Pre-Post test | แบบฝึกหัด

·       ครั้งที่ 5 Pre-Post test | แบบฝึกหัด

·       ครั้งที่ 6 Pre-Post test | แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด ห้องแบบฝึกหัดแคลคูลัส ปลายภาค เทอม 1/2562

·       ครั้งที่ 7 Pre-Post test | แบบฝึกหัด

·       ครั้งที่ 8 Pre-Post test | แบบฝึกหัด

·       ครั้งที่ 9 Pre-Post test | แบบฝึกหัด

·       ครั้งที่ 10 Pre-Post test | แบบฝึกหัด

·       ครั้งที่ 11 Pre-Post test | แบบฝึกหัด

·       ครั้งที่ 12 Pre-Post test | แบบฝึกหัด

เอกสารต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน

·         เรียนแคลคูลัสอย่างไรให้สำเร็จ เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็คิดว่ารู้ โดย ผศ.ดร.ธีรนุช บุนนาค Download Here

สำหรับแบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค นักศึกษาสามารถให้อาจารย์ประจำตอนเรียนตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่นักศึกษาทำได้ โดยจะไม่มีการอัพโหลดเฉลย

แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนก่อนสอบกลางภาค

·         แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 

·         แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เรื่อง อัตราสัมพัทธ์

·         แบบฝึกหัดระคน เพื่อทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 5 – 7 อยู่ใน The Daily Dose of Calculus

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 5

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 6

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 7 (ใหม่ล่าสุด)

·         แบบฝึกหัดทบทวนชุดเก่า (ชุดที่ 1 – 4)

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 1

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 2

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 3

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 4

 

·         แบบฝึกหัดห้องทำแบบฝึกหัดประจำปีการศึกษา 2561

·         ประจำสัปดาห์ที่ 1 : 20 – 24 สิงหาคม 2561 | Clip เฉลยข้อสามดาว

·         ประจำสัปดาห์ที่ 2 : 27 – 31 สิงหาคม 2561 | Clip เฉลยข้อสามดาว

·         ประจำสัปดาห์ที่ 3 : 3 – 7 กันยายน 2561 | Clip เฉลยข้อสามดาว

·         ประจำสัปดาห์ที่ 4 : 10 – 14 กันยายน 2561 | Clip เฉลยข้อสามดาว

·         ประจำสัปดาห์ที่ 5 : 17 – 21 กันยายน 2561 | Clip เฉลยข้อสามดาว

·         ประจำสัปดาห์ที่ 6 : 24 – 28 กันยายน 2561 |Clip เฉลยข้อสามดาว (คลิปเดียวกับสัปดาห์ที่ 5)

 

แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนก่อนสอบปลายภาค

·         แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

·         แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์การเปลี่ยนตัวแปรการอินทิเกรต ฝึกฝน ฝึกฝน

·         แบบฝึกหัดระคน เพื่อทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 5 – 7 อยู่ใน The Daily Dose of Calculus

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 5

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 6

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 7 (ใหม่ล่าสุด)

·         แบบฝึกหัดทบทวนชุดเก่า (ชุดที่ 1 – 4)

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 3

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 4

 

สื่อการสอ

·         สื่อการสอนเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง ภาควิชาคณิตศาสตร์