กระบวนวิชา 206111 : แคลคูลัส 1

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่เว็บไซต์ของกระบวนวิชา 206111 โดย #Team206111

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา 206111 สำหรับทุกตอนเรียน ขอให้นักศึกษาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Last updated : Friday 17 June 2022

 

FanpageCalculus 206111
YouTube Channel: Calculus206111

ข้อมูลประจำภาคการศึกษา 1/2565

·         ประมวลรายวิชาและข้อตกลง ประจำภาคการศึกษา 1/2565 ที่นี่


การวัดและการประเมินผล

 

การเก็บคะแนน

รายละเอียด

1. การสอบกลางภาคเรียน 30 % (CLOs 1-3)

กำหนดสอบ วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 – 15.00 น.

2. การสอบปลายภาคเรียน 35 % (CLOs 4-6)

กำหนดสอบ วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 11.00 น.

3. การเก็บคะแนนในชั้นเรียน 30 %

เก็บคะแนนครั้งละ 2 % จำนวน 20 คาบเรียน

โดยเริ่มเก็บคะแนนตั้งแต่สัปดาห์ที่สองเป็นต้นไป

• เก็บคะแนนตลอดคาบเรียนจากความร่วมมือในชั้นเรียน

  เข้าชั้นเรียนโดยไม่ร่วมกิจกรรมไม่นับเป็นคะแนน

• คะแนนคิดจากความถูกตองของคำตอบเป็นหลัก

• ส่วนเกินจาก 30% ไม่นับเป็นคะแนน

4. คะแนน Quiz 5%

เก็บคะแนนจากแบบทดสอบย่อยบน CMU e-Learning (KC-Moodle) 5 ครั้ง ครั้งละ 1%

มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

• ทำเสร็จภายในเวลาที่กำหนด โดยตอบถูกกึ่งหนึ่งขึ้นไป ได้ 1 %

• ทำเสร็จภายในเวลาที่กำหนด โดยตอบถูกน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ได้ 0.5 %

• หากตอบไม่ถูกแม้แต่ข้อเดียว หรือ ทำแบบทดสอบหลังเวลาที่กำหนด

  ไม่ได้คะแนน

หมายเหตุ หากนักศึกษาทำคะแนนรวมได้ 45% ขึ้นไป จะไม่ได้เกรด F

** นักศึกษาจะต้องเข้าสอบทั้งสองครั้ง ถ้าขาดสอบครั้งใดครั้งหนึ่งจะได้  F ขาดสอบ (ยกเว้นกรณีถอนกระบวนวิชาแล้ว)

 

 

หนังสืออ้างอิง

รายการ

แหล่งที่มา

1.       Worksheet Series:  Calculus 206111 (2022 Edition) โดยอ้างอิงมาจาก 3.

เอกสารสำหรับปีการศึกษา 2565

ดาวนโหลดไดที่เว็บไซตกระบวนวิชา

2.       หนังสือแบบฝึกหัด
“
The Daily Dose of Calculus: แคลคูลัสวันละหลายหน้า อย่ารอช้า ทำทันที”

ดาวนโหลดไดที่เว็บไซตกระบวนวิชา

3.       Anton, H., Bivens, I., Davis, S., Calculus, 10th edition, John Wiley & Sons, Inc, 2009.

ยืมไดจากหองสมุดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

(อาคาร SCB 1 ชั้น 2)

4.       แคลคูลัส 1 (206111) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำหน่ายที่ห้องขายหนังสือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน

(โดยให้ติดต่อซื้อจากผู้สอน)

หมายเหตุ *

ดาวน์โหลดหนังสือ “The Daily Dose Calculus: แคลคูลัสวันละหลายหน้า อย่ารอช้า ทำทันที” คลิกที่รูป (ฉบับปี 2020)

DailyDoseCal
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เฉลยแบบฝึกหัด The Daily Dose of Calculus (เฉลยเฉพาะคำตอบ)

CH 1 | CH 2 | CH 3  | CH 4  | CH 5-6  | CH 7  | CH 8  | CH 9

·         ข้อตกลงร่วมกัน

·         นักศึกษาจะต้องเข้าสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค ถ้าขาดสอบครั้งใดครั้งหนึ่งจะได้ F ขาดสอบ (ยกเว้นกรณีถอนกระบวนวิชาแล้ว)

·         นักศึกษาต้องทำการตรวจสอบว่า เวลาเรียนและเวลาสอบชนกับกระบวนวิชาอื่นหรือไม่ ทั้งนี้ ทางคณาจารย์ผู้สอนจะไม่มีการเลื่อนการสอบหรือจัดสอบให้ในกรณีพิเศษสำหรับนักศึกษาที่มีตารางสอบชนกับกระบวนวิชาอื่น

 

ผู้สอน และข้อมูลประจำ Section (การติดต่อสื่อสารแต่ละตอนเรียน ให้ใช้ Microsoft Teams ประจำตอนเรียน)              * ผู้ประสานงานกระบวนวิชา

 

ตอนเรียน

วัน – เวลาเรียน

ห้องเรียน

ผู้สอน

E-Mail

001

MTh 11.00 – 12.30

SCB3100

ผศ. ดร.เป็นหญิง โรจนกุล* (อ.พี่เอ่เอ๊/นุชทาสเอ๊)

Penying Rochanakul

penying.rochanakul@cmu.ac.th MB2229

002

MTh 11.00 – 12.30

RB5301

รศ. ดร.วารุนันท์ อินถาก้อน (อ.พี่ฝน/แม่ฝน) Warunun Inthakon

warunun.i@cmu.ac.th

MB2232

003

MTh 11.00 – 12.30

MB2211

ผศ. ดร.ปรียานุช โหนแหยม (อ.พี่ปลา) Preeyanuch Honyam

preeyanuch.h@cmu.ac.th

MB2207

004

MTh 13.00 – 14.30

MB2211

รศ. ดร.อัญชลี เข็มเพ็ชร์ (อ.พี่อนุต/ทาสนุต) Anchalee Khemphet

anchalee.k@cmu.ac.th

MB2205

005

TuF 08.00 – 09.30

MB2213-14

ผศ. ดร.ณัฐวัชร์ สนธิชัย (อ.พี่อุ้น)

Nuttawat Sontichai

nuttawat.s@cmu.ac.th

MB2308A

 

 

เอกสารต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน

·         เรียนแคลคูลัสอย่างไรให้สำเร็จ เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็คิดว่ารู้ โดย ผศ.ดร.ธีรนุช บุนนาค Download Here

สำหรับแบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค นักศึกษาสามารถให้อาจารย์ประจำตอนเรียนตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่นักศึกษาทำได้ โดยจะไม่มีการอัพโหลดเฉลย

แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนก่อนสอบกลางภาค

·         แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 

·         แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เรื่อง อัตราสัมพัทธ์

·         แบบฝึกหัดระคน เพื่อทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 5 – 7 อยู่ใน The Daily Dose of Calculus

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 5

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 6

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 7 (ใหม่ล่าสุด)

·         แบบฝึกหัดทบทวนชุดเก่า (ชุดที่ 1 – 4)

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 1

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 2

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 3

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 4

 

·         แบบฝึกหัดห้องทำแบบฝึกหัดประจำปีการศึกษา 2561

·         ประจำสัปดาห์ที่ 1 : 20 – 24 สิงหาคม 2561 | Clip เฉลยข้อสามดาว

·         ประจำสัปดาห์ที่ 2 : 27 – 31 สิงหาคม 2561 | Clip เฉลยข้อสามดาว

·         ประจำสัปดาห์ที่ 3 : 3 – 7 กันยายน 2561 | Clip เฉลยข้อสามดาว

·         ประจำสัปดาห์ที่ 4 : 10 – 14 กันยายน 2561 | Clip เฉลยข้อสามดาว

·         ประจำสัปดาห์ที่ 5 : 17 – 21 กันยายน 2561 | Clip เฉลยข้อสามดาว

·         ประจำสัปดาห์ที่ 6 : 24 – 28 กันยายน 2561 |Clip เฉลยข้อสามดาว (คลิปเดียวกับสัปดาห์ที่ 5)

 

แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนก่อนสอบปลายภาค

·         แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

·         แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์การเปลี่ยนตัวแปรการอินทิเกรต ฝึกฝน ฝึกฝน

·         แบบฝึกหัดระคน เพื่อทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 5 – 7 อยู่ใน The Daily Dose of Calculus

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 5

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 6

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 7 (ใหม่ล่าสุด)

·         แบบฝึกหัดทบทวนชุดเก่า (ชุดที่ 1 – 4)

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 3

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 4

 

สื่อการสอ

·         สื่อการสอนเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง ภาควิชาคณิตศาสตร์